naar inhoud

PRUP Clusters Weekendverblijven C1, C2, C3

Clusters weekendverblijven Wildert

Dit PRUP is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 19/01/2012.

De documenten kan je links onderaan op deze pagina terugvinden onder 'downloads'.

Oplossingskader

De provincie Antwerpen telt op dit ogenblik zo'n 200 goedgekeurde clusters weekendzones. Deze clusters hebben te kampen met diverse ruimtelijke en stedenbouwkundige problemen, permanente bewoning en rechtsonzekerheid. Om een eenvormige en gelijkwaardige oplossing te bieden voor deze problematiek, heeft de provincie Antwerpen een oplossingskader ontwikkeld waaraan alle clusters van weekendverblijven moeten worden getoetst. Ook het PRUP clusters weekendverblijven C1, C2 en C3 in Wildert werd op deze basis uitgewerkt. 

Doel van het PRUP

De clusters weekendverblijven C1, C2 en C3 in Wildert liggen volgens het gewestplan in verblijfsrecreatie. Permanent wonen was hier dus niet toegelaten. Ondanks dit verbod wonen vele personen er wel permanent in een weekendverblijf. Met het PRUP wordt nu een oplossing geboden. De personen die hier niet permanent wonen, kunnen ook nog steeds gebruik maken van hun weekendhuisje. Permanente bewoning is dus geen verplichting, maar een mogelijkheid in deze zone. Omdat het hier om een bosrijk gebied gaat, wil de provincie het groene karakter van de omgeving versterken. 

Planbaten / planschade

Wanneer een overheid een zone herbestemt, zodanig dat er meerwaarde ontstaat voor eigenaars, dient een deel van deze meerwaarde (planbaten) betaald te worden aan de overheid. Het grootste deel van het PRUP beoogt immers de herbestemming van ‘verblijfsrecreatie’ naar ‘woongebied’.

Wie recht meent te hebben op planschade, bvb. bij een bestemmingswijziging van weekendzone naar zone voor bos en ontwikkeling van natuurlijk landschap, kan zich richten tot de rechtbank van eerste aanleg.

Wanneer betalen?

De planbaten zijn verschuldigd:
Wanneer de eigenaar zijn perceel verkoopt.
Bij het krijgen van een stedenbouwkundige vergunning.

De Vlaamse belastingdienst zal elke eigenaar een aanslagbiljet bezorgen dat het te betalen bedrag vermeldt. Voor meer info over de planbatenregeling kan je terecht op www.ruimtelijkeordening.be of bij de Vlaamse Infolijn op het nummer 1700.

Procesverloop

Het PRUP werd definitief vastgesteld door de provincieraad in zitting van 22 september 2011. Op 19 januari 2012 keurde de Vlaamse regering het PRUP definitief goed. Op 7 februari 2012 werd deze definitieve goedkeuring gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Sinds 21 februari 2012 is het PRUP effectief van toepassing.

Hoe stel ik me in regel?

 • Is HET perceel bebouwd?
  Vraag een functiewijziging aan van 'weekendverblijf' naar 'woning' bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Dit kan door een nieuwe bouwaanvraag in te dienen conform de voorschriften van het PRUP. Het kan zijn dat hiervoor de medewerking van een architect verplicht is.
 • Is HET perceel ONbebouwd?
  Dien een bouwaanvraag in bij de dienst Ruimtelijke Ordening conform de voorschriften van het PRUP.
  De medewerking van een architect is steeds verplicht.


De nieuwe bouwvoorschriften

 • Het gebied ("Specifiek woongebied met bosrijk karakter”) is bestemd voor
  permanent wonen of het gebruik van een tijdelijk recreatief weekendverblijf.
 • De perceelsgrootte bedraagt minimaal 1.000 m2 bij nieuwbouw.
 • Er kan slechts één perceelstoegang van maximaal 4 meter breed voorzien worden.
 • De maximale ontbosbare oppervlakte per perceel bedraagt 300 m2.
 • De maximale bouwoppervlakte van de constructies (incl. bijgebouwen) bedraagt 100 m2. Alle constructies moeten fysiek aan elkaar aansluiten.
 • Het maximaal bouwvolume (van de volledig gesloten constructies) bedraagt 550 m3.
 • De maximale bouwhoogte bedraagt 7 meter.
 • Vanaf de perceelsgrens moet een bouwvrije zone van 3 meter bewaard blijven.
 • Bestaande kavels kunnen niet opgesplitst, maar wel samengevoegd worden.
 • Er mogen geen bijkomende wegen aangelegd worden.
 • Er mag geen onbehandeld afvalwater geloosd worden.Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be