naar inhoud

Raad voor Lokale Economie

De adviesraad is opgericht om een forum te creëren voor de lokale economie, waar de belangen van middenstand, zelfstandigen, KMO's en grote bedrijven en van hun professionele of interprofessionele bedrijfsorganisaties en handelscomités aan bod kunnen komen. De raad moet de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten enerzijds en de economische actoren anderzijds verbeteren.

Het gemeentebestuur betrekt de adviesraad bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Het bestuur vraagt de raad om advies telkens er belangen van middenstand, zelfstandigen, KMO’s en grote bedrijven en van hun professionele en interprofessionele bedrijfsorganisaties en handelscomités in het spel zijn.

Wie zit er in de adviesraad?

De adviesraad kan op eigen initiatief een advies uitbrengen aan het gemeentebestuur. De adviesraad is samengesteld uit effectieve leden, toegetreden leden en vertegenwoordigers vanwege het gemeentebestuur.

  • De effectieve leden zijn de afgevaardigden van de beroepsfederaties en van de lokale organisaties die belangen behartigen van middenstand, zelfstandigen, KMO’s en grote bedrijven en van hun professionele of interprofessionele bedrijfsorganisaties en handelscomités. De effectieve leden zijn stemgerechtigd.
  • De toegetreden leden worden gecoöpteerd door het dagelijks bestuur en zijn, ofwel individuele ondernemers, die omwille van hun kennis en ervaring geacht worden een bijdrage te kunnen leveren; ofwel vertegenwoordigers van andere dan bij de effectieve leden vermelde organisaties die omwille van hun doel en activiteiten relevant zijn voor de lokale economie. De toegetreden leden zijn niet stemgerechtigd.
  • Vertegenwoordigers vanwege het gemeentebestuur: de schepen bevoegd voor de materies die de adviesraad behandelt en de gemeentelijke ambtenaar, door het college van burgemeester en schepenen belast met het waarnemen van het secretariaat. De afgevaardigden hebben geen stemrecht. 

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 36
e-mail
peter.desmedt@essen.be