naar inhoud

Behandeling van bezwaren

Bezwaar indienen

De behandeling van bezwaren op het vlak van eigen gemeentebelastingen

Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen, Heuvelplein 23, 2910 Essen. Het kan ook per e-mail, gericht aan financien@essen.be of per fax via 03 670 01 57.

Het bezwaar moet gemotiveerd zijn en het moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Wie wenst gehoord te worden moet dit uitdrukkelijk vermelden in het bewaarschrift. In dat geval zal de datum worden meegedeeld van de hoorzitting, evenals van de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd zal kunnen worden. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bij ter post aangetekende brief betekend. In deze aangetekende brief wordt de instantie vermeld waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de terzake geldende termijn en vormen.

De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend is de beslissing van het college van burgemeester en schepenen onherroepelijk. Dat beroep moet worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd, voor onze gemeente is dat de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep worden ingesteld. Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan een voorziening in cassatie ingesteld worden.

De invordering en de geschillenbeslechting voor retributies

Er is geen bijzondere procedure voorzien voor de invordering van retributies. In de praktijk worden retributies onmiddellijk contant betaald of na toezending van een factuur of schuldvordering.

Artikel 177, 2° van het Decreet Lokaal Bestuur is eveneens toepasselijk op de invordering van retributies: met het oog op de invordering van niet-betwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel directeur een dwangbevel uitvaardigen. Het dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot.

Openingsuren

Financiën

  • maandag9 - 12 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdagGesloten

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 35
e-mail
financien@essen.be