naar inhoud

Verslag en conclusies digitale dorpsdebatten beleidsplan ruimte Essen

Eind februari 2022 kreeg elke Essenaar een brochure in de bus. Hierop konden zij hun mening geven over de dorpskernen van Essen. We vroegen welke plekken de Essenaar vandaag mooi of aangenaam vindt of net helemaal niet oké vindt. De resultaten zijn nu bekend!
Er is heel wat reactie op de oproep gekomen. Maar liefst 450 respondenten (385 digitaal en 65 analoog) hebben mee aan het toekomstverhaal van de gemeente Essen geschreven. Het merendeel van de respondenten blijkt afkomstig ,te zijn uit Essen-Centrum, gevolgd door Wildert en Horendonk.

Via een interactieve kaart plaatsen de respondenten pins met bijhorende motivatie. Zo wordt gepolst naar de aangename en onaangename plekken in Essen. Hierna kunnen de respondenten eigen voorstellen aan de kaart toevoegen. In totaal hebben de Essenaren maar liefst 2.543 pins geplaatst waarvan de meeste in Essen- Centrum en Wildert.

Het valt op dat de inwoners ook graag hun mening gaven over andere deelkernen dan diegene waar zij wonen. Dit duidt op een grote betrokkenheid en samenhorigheid tussen de verschillende woonkernen.

Algemene conclusie

De gemeente Essen en ontwerpbureau OMGEVING zijn aangenaam verrast door de grote hoeveelheid aan reacties. Dit getuigt van de appreciatie van het initiatief door de Essenaars en van het belang van inspraak. De reacties zijn op enkele uitzonderingen na relevant.
Hierdoor ontstaat heel wat input om mee aan de slag te gaan.

In alle woonkernen is zichtbaar dat de Essenaar de open ruimte binnen en rondom de woonkernenen apprecieert. Deze ‘aangename plekken’ tekenen zich duidelijk af op de
kaarten. De trage verbindingen door de woonkernen en in
de open ruimte zijn een troef.

De meeste opmerkingen met betrekking tot de ‘onaangename plekken’ zijn te relateren aan het thema ‘mobiliteit’. Deze informatie zal worden aangeleverd aan het team, verantwoordelijk voor het mobiliteitsplan in opmaak. Daarnaast is de kwalitatieve inrichting van de publieke ruimte een thema wat sterk naar voor komt.

De Essenaars hebben creatieve voorstellen voor het verhogen van de kwaliteit van de woonkernen. Er wordt actief mee nagedacht hoe de eigen leefomgeving te verbeteren en de ‘onaangename plekken’ te reduceren.

De reacties, geformuleerd door de respondenten, liggen sterk in lijn met de visie in opmaak van het beleidsplan ruimte Essen. Dit betekent dat deze visie de goede richting uit gaat. De bijkomende, relevante input zal worden opgenomen in het beleidsplan ruimte Essen.

Conclusie per woonkern

Centrum/Statie/Heikant

De waardering van de open ruimte zowel binnen de woonkern als rondom de woonkern is duidelijk aanwezig bij de respondenten. De publieke ruimte verdient op verschillende plaatsen een opwaardering.

De paaltjes op de grens kennen evenveel voorstanders als tegenstanders.

Enkele strategische locaties om op in te zetten komen duidelijk naar voor: de zone van het rangeerstation en het bos, de stationsomgeving, Stationstraat, Nieuwstraat en Heuvelplein, de verkaveling ten zuiden van Kerkstraat.

Het is fijn om te lezen dat waar onaangename plekken worden aangeduid ook heel wat voorstellen ter verbetering van de leefomgeving worden voorgesteld.

Wildert

De Wildertse Duintjes ten noorden van de woonkern en de trage verbindingen langs de oostzijde van de woonkern worden geapprecieerd.

Sterke verdichting van het woonbos is niet gewenst. Verschillende opmerkingen betreffen de heraanleg van de publieke ruimte in relatie tot verkeersveiligheid.

Horendonk

De open ruimte rondom de kern wordt als aangenaam ervaren. De kwaliteiten bevinden zich ten noorden, oosten en zuiden van de woonkern. De lintbebouwing en bedrijfsactiviteiten naar het westen toe worden als negatief gepercipieerd.

Er zijn meer tegenstanders dan voorstanders van de recente heraanleg. Veiligheid voor fietsers is een aandachtspunt. Ook de vraag naar een vergroening van het kerkplein komt duidelijk aan bod.

Hoek

De rustige woonkern Hoek heeft een grote sociale samenhang. De open ruimte met trage verbindingen rondom de kern wordt geapprecieerd. De opmerkingen met betrekking tot onaangename plekken concentreren zich op verkeersveiligheid voor trage weggebruikers. Een vergroening van de dorpskern komt meermaals aan bod.

Het uitgebreide verslag kan je links op deze pagina downloaden.

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be