naar inhoud

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

GAS

GAS: Graag Aangenaam Samenleven

Wildplassen, nachtlawaai, boomcars, wildplakken, sluikstorten, vandalisme, hondenpoep, ... het zijn maar enkele voorbeelden van kleine problemen die vaak grote ergernissen opwekken en die vaak leiden tot een gevoel van onveiligheid. Met een systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) beschikt Essen vanaf 1 januari over een instrument om deze vormen van overlast te counteren.

Het gemeentebestuur probeert ervoor te zorgen dat iedereen zonder te veel overlast met elkaar kan samenleven. Daar zijn regels en goede afspraken voor nodig. Deze werden opgenomen in het nieuwe ‘GAS-reglement’, dat de gemeenteraad van Essen in augustus 2012 goedkeurde en dat inging op 1 januari 2013.

Wie zich niet aan deze regels houdt, riskeert een gemeentelijke administratieve sanctie tot 350 euro. Daarnaast kunnen nog andere sancties opgelegd worden, zoals de schorsing of intrekking van een vergunning of zelfs de sluiting van een inrichting.

 


GAS-procedure

 • De politie stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal over aan de sanctionerend ambtenaar. Voor Essen is dit de intercommunale IGEAN.
 • Je krijgt een aangetekende brief met het proces-verbaal en de melding dat er een administratieve procedure is opgestart.
 • Je krijgt 15 dagen de tijd om je mondeling of schriftelijk te verdedigen.
 • De overtreder heeft het recht een advocaat te raadplegen (minderjarigen krijgen kosteloos een advocaat toegewezen).
 • De sanctionerend ambtenaar neemt de uiteindelijke beslissing of hij je vrijspreekt of dat hij je een boete oplegt met een maximum van 250 euro voor meerderjarigen en maximum 125 euro voor minderjarigen (vanaf 16 jaar).

Bemiddeling

Ben je minderjarig en heb je het politiereglement overtreden, dan wordt sowieso een bemiddelingsprocedure opgestart. Het dossier wordt overgemaakt aan een bemiddelingsambtenaar. Voor Essen fungeert vzw Elegast uit Antwerpen als derde partij. Deze bemiddeling is gericht op herstel en vergoeding van de schade. Dit laatste kan nuttig zijn om aan de belangen van slachtoffers tegemoet te komen. Eveneens wordt aan de overtreder de mogelijkheid geboden zijn/haar verantwoordelijkheid op te nemen, bv. door het leveren van een prestatie.

Andere sancties?

In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot opruimkosten (bv. bij sluikstorten). Dit betekent dat de overtreder niet alleen wordt beboet, maar ook een onkostenfactuur ontvangt.

Ga je niet akkoord?

Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is steeds hoger beroep mogelijk. Dit beroep wordt aangetekend bij de politierechtbank (Bolivarplaats 20, bus 3, 2000 Antwerpen). Voor minderjarigen is de jeugdrechter de bevoegde beroepsinstantie.

Meer info

Neem contact op met Igean, zij treden op als sanctionerend ambtenaar, via gas@igean.be of 03 350 08 39.

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Communicatie & Onthaal

 • maandag
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 30
e-mail
communicatie@essen.be