naar inhoud

B 7377000 Belasting op de tweede verblijven - GR 20191218 Publ 20200106

Het begrip 'tweede verblijf'

Als tweede verblijf wordt beschouwd elke woongelegenheid waarvan degene die er kan verblijven, voor deze woongelegenheid niet is ingeschreven in de bevolkings- of vreemdelingenregisters, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, hierin begrepen de met chalets gelijkgestelde caravans of stacaravans.

Worden niet beschouwd als tweede verblijf:

  • Het lokaal waarin een niet in de gemeente gedomicilieerde persoon een beroepsactiviteit uitoefent.
  • De tenten en woonaanhangwagens.
  • De verplaatsbare caravans, tenzij deze tenminste zes maanden van het belastingjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden.
  • De leegstaande woongelegenheden waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij in de loop van het aan het belastingjaar voorafgaand kalenderjaar niet als tweede verblijf werden aangewend.

De belastingplichtige

De belasting is ondeelbaar en voor het ganse jaar verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf op 1 januari van het belastingjaar.

Het bedrag van de belasting

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 750,00 euro per tweede verblijf.

De aangifteplicht

De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier, door het college van burgemeester en schepenen opgesteld. Het gemeentebestuur ontvangt van de betrokkenen een getekende verklaring volgens model en binnen de termijn vastgesteld door het bestuur. De betrokkenen die geen formulier zouden ontvangen hebben, zijn niettemin verplicht spontaan aan het gemeentebestuur de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de toepassing van de belasting, en dit ten laatste een maand na de aanwending als tweede verblijf, de eigendomsverwerving of de ingebruikname.

Deze aangifte blijft gelden tot de herroeping ervan door de belastingplichtige. Hiernaast kan je het aangifteformulier downloaden.

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting, en, in geval van herhaling binnen de twaalf maanden, met het dubbele daarvan.