naar inhoud

B 7342400 Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van reclamebladen - GR 20191218 Publ 20200106

Reclamebladen

Het begrip 'reclamebladen en gelijkgestelde producten'

Onder gelijkgestelde producten verstaan we: stalen en reclamedragers van gelijk welke aard die ertoe aanzetten gebruik, verbruik of aankoop te maken of te doen van diensten, producten of transacties door de adverteerders aangeboden.

Onder huis-aan-huisverspreiding wordt verstaan het systematisch achterlaten van het drukwerk zonder adressering, in de brievenbussen van de woningen, zonder dat de bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft getoond.

De belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de uitgever. Wanneer de uitgever niet gekend is en/of niet vermeld is op de reclamebladen of de gelijkgestelde producten, of in staat van onvermogen verkeert, dan wordt de belasting in afnemende orde gevestigd op de natuurlijke of rechtspersonen die de producten daadwerkelijk verspreiden of onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem, de reclame wordt gevoerd.

Het bedrag van de belasting

De belasting wordt vastgesteld op 0,08 euro per eenheid van 10 verspreide exemplaren van de reclamebladen of van de gelijkgestelde producten, met een minimumaanslag van 25,00 euro per bedeling.