naar inhoud

Veelgestelde vragen (FAQ) over grensovergang

vraagteken

De gecontroleerde sluiting van de grens tussen België en Nederland roept een aantal praktische vragen op. Op basis van de beslissingen van het Nationaal Crisiscentrum en de Provinciale Veiligheidscel, en afgaande op de bekommernissen die heel wat inwoners de afgelopen dagen met het gemeentebestuur deelden, hebben we een voorlopige lijst met frequently asked questions (FAQ) opgesteld.

Links onder 'downloads' kan je een schema downloaden dat duidelijk maakt wanneer je wel of niet over de grens mag.

ALGEMENE BASISREGEL 

Mag ik vanuit België de Nederlandse grens nog oversteken? 

Het algemeen geldende principe is dat elke niet-essentiële reis naar het buitenland verboden is tot 8 juni 2020.

Je dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijs voor de uitvoering van de essentiële verplaatsing.

Volgende redenen worden als essentieel beschouwd: 

 • Verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werkverkeer;
 • Zakenreizen, met inbegrip van woon-werkverkeer. 
 • Verplaatsingen om medische zorgen verder te zetten;
 • Verplaatsingen om bijstand of zorgen te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
 • Verplaatsingen om zorg te dragen voor dieren;
 • Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap;
 • Verplaatsingen om personen met Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België op te halen in het buitenland en naar België terug te brengen;
 • Verplaatsingen om familieleden weg te brengen naar het buitenland om werkzaamheden voor essentiële redenen te kunnen uitvoeren;
 • Verplaatsingen van Belgische onderdanen naar hun hoofdverblijfplaats in het buitenland.
 • Verplaatsingen naar een partner die niet onder hetzelfde dak woont;
 • Verplaatsingen in het kader van het verlijden van aktes (indien noodzakelijk en niet digitaal kan gebeuren);
 • Verplaatsingen in het kader van begrafenissen / crematies
 • Verplaatsingen in het kader van burgerlijke / religieuze huwelijken
 • Verplaatsingen van leerlingen, studenten en stagiairs schoolgaand in een buurland in het kader van hun opleiding.
 • Verplaatsingen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig.
 • Verplaatsingen naar een tweede verblijfplaats in het buitenland zijn hierbij uitgesloten.

Een schriftelijk document dat de reden van de reis rechtvaardigt, is heel sterk aangeraden.  

Mag ik vanuit Nederland de Belgische grens nog oversteken? 

De grenzen van ons land zijn afgesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. Vanuit Nederland mag je enkel de Belgische grens oversteken wanneer dat strikt noodzakelijk is. De politie voert mobiele grenscontroles uit.

Algemeen principe stelt dat volgende verplaatsingen naar België toegelaten zijn:

 • familiebezoek
 • bijstand en zorgen aan ouderen, minderjarigen, kwetsbare personen en personen met een handicap
 • co-ouderschap
 • bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont
 • zorg voor dieren
 • het verlijden van aktes
 • het bijwonen van begrafenissen/crematies enkel in aanwezigheid van maximaal 15 personen
 • en het bijwonen van burgerlijke/religieuze huwelijken.

Men heeft de eigen keuze van transportmiddel. Deze personen dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijsstuk voor het rechtvaardigen van de essentiële verplaatsing.

Waar dien ik rekening mee te houden wanneer ik me naar en in het buitenland verplaats?

In de andere landen dient de respectievelijke nationale regelgeving en bijkomende maatregelen gerespecteerd te worden. U dient deze regelgeving te raadplegen op de respectievelijke websites van de desbetreffende buitenlandse overheden. Conform de regelgeving geldend in het land van bestemming dient voor vertrek de nodige documentatie in orde gebracht te worden. U dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijsstuk voor de uitvoering van de essentiële verplaatsing.

GEZIN / FAMILIE 

Mag ik mijn familie gaan bezoeken die aan de andere kant van de grens woont?

Ja, het is toegestaan om zich te verplaatsen naar een buurland om een bezoek te brengen aan een familielid dat daar woont, mits respect voor de maatregelen van toepassing in dat land. Het is aanbevolen om, zoals voor alle grensoverschrijdingen, het reisadvies van Buitenlandse Zaken en de website van de ambassade van het bestemmingsland te raadplegen. Deze maatregelen evolueren permanent en kunnen hier dus niet beschreven worden.

Het is ook toegestaan voor inwoners van een buurland om zich naar te België begeven voor dezelfde reden.

Deze verplaatsingen zijn mogelijk mits het respecteren van de principes van de sociale bubbels:

 • Een huishouden (dit betekent de personen die onder hetzelfde dak wonen en ongeacht het aantal) mag maximaal vier mensen ontvangen.
 • Het gaat steeds om dezelfde vier personen en zij maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden. Die personen vormen een sociale bubbel.
 • De vier personen worden gekozen als huishouden en niet als individu. Indien bijvoorbeeld het hele huishouden ervoor kiest om de vier grootouders te zien, dan kan men niet hun vrienden uitnodigen.
 • Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn/haar volledige huishouden zich, zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om op de ene dag af te spreken met de ouders en de dag nadien met vier andere mensen.
 • De nodige fysieke afstand (1,5 meter) moet steeds gerespecteerd worden tussen mensen van verschillende huishoudens. Bij voorkeur vindt de ontmoeting buiten plaats (bijvoorbeeld op een terras of in de tuin).
 • Het bezoek kan niet doorgaan als iemand van deze personen ziek is.

De personen die een bezoek brengen of gebracht hebben aan een familielid in België of een buurland zijn niet onderworpen aan een quarantaine in België.

Het is nog niet toegestaan om een familielid te bezoeken in andere landen dan onze buurlanden. Het is eveneens niet toegestaan dat inwoners van andere landen dan onze buurlanden familie komen bezoeken in België.

Mag ik winkelen aan de andere kant van de grens?

Ja, het is toegestaan om zich hiervoor te verplaatsen naar een buurland, mits respect voor de maatregelen van toepassing in dat land. Het is eveneens toegestaan voor de inwoners van onze buurlanden om hun aankopen in België te doen. De personen die deze verplaatsingen uitvoeren of hebben uitgevoerd, zijn niet onderworpen aan een quarantaine in België.

Ik woon in België. Mijn hulpbehoevende (groot)ouders wonen in Nederland en hebben (mantel)zorg nodig. Hoe geraak ik aan een attest? 

Mantelzorgers kunnen een attest vragen bij de behandelende huisarts van de (groot)ouders, waarin staat dat hun familielid in Nederland hulp nodig heeft. Voor verplaatsingen binnen België is geen attestering vereist. 

Ik woon in Nederland. Mijn hulpbehoevende (groot)ouders wonen in België en hebben (mantel)zorg nodig. Hoe geraak ik aan een attest?

 1. De hulpbehoevende uit Essen kan bij haar/zijn huisarts in Essen een verklaring aanvragen dat zij/hij mantelzorg ontvangt van een persoon uit Nederland en dat daar geen andere mogelijkheden voor zijn in hun eigen gemeente.
 2. Wanneer deze gemaild wordt naar de mantelzorger kan zij/hij deze, in combinatie met een geldig legitimatiebewijs, tonen bij de grensovergang. Dit zou voldoende moeten zijn om de grens over te steken.
 3. LET OP! Dit is enkel voor bezoek aan de mantelzorger en niet voor overige activiteiten zoals tanken of inkopen doen.

Meer info staat op: https://www.essen.be/nieuwsdetail/2753/grenzen-gaan-dicht-voor-niet-noodzakelijke-reizen

Kan ik boodschappen doen voor familie over de grens?

In het ministerieel besluit van 30 mei 2020 staat ook dat het toegelaten is om te winkelen in een buurland. Je kan gaan winkelen met een vorm van noodzakelijkheid. Het wordt dus niet aangeraden.

Kan ik mijn partner of familie, die in Nederland woont, nog bezoeken? 

De grenzen van ons land zijn afgesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. Je mag dus enkel de Belgische grens oversteken als dat strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. Je partner - die niet onder hetzelfde dak woont - in het buitenland bezoeken is wel toegestaan. Denk echter twee keer na voor je je partner gaat opzoeken. De maatregelen die van kracht zijn, gaan uit van zoveel mogelijk “in dezelfde contactbubbel” te blijven. Het is voor ieders gezondheid af te raden om daar te lichtzinnig mee om te gaan.

Hoe bewijs je dit?

Je moet een 'verklaring op eer' opmaken. Wat staat daarop?

 • ‘Verklaring op eer’
 • Je voornaam + naam
 • Je geboortedatum + geboorteplaats + rijksregisternummer
 • (handgeschreven door jou) ‘verklaar dat ik de feitelijke partner ben van mevrouw/mijnheer (naam van je partner)
 • je handtekening
 • je partner doet net hetzelfde.

Dit, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart van de partner, zou voldoende moeten zijn.

Familie bezoeken is echter niet toegestaan, tenzij je familielid hulpbehoevend is. Voorzie in dat geval een doktersattest. 

Ik woon in Nederland. Een familielid in de Grensstraat (Nederlandse zijde) zorgt mee voor de opvang van mijn kinderen. De Grensstraat is echter niet meer bereikbaar via Nederland. Mag ik nog de grens over? 

Bestaande opvangmogelijkheden blijven toegelaten. De gemeente Essen heeft de kortste route naar de Grensstraat vanaf de Ringweg duidelijk aangeven met signalisatieborden. 

Hoe zit het met het co-ouderschap voor kinderen tussen ouders die aan beide zijden van de grens wonen? 

Co-ouderschap van ouders die in de grensstreek wonen (de ene in België, de andere in Nederland) kan zich blijven verderzetten. Voorzie best een schriftelijk document waarin het co-ouderschap duidelijk staat omschreven (bewijs van omgangsregeling, echtscheidingsvonnis van de rechter of de notaris …).

Mag ik met mijn kinderen de grens overschrijden om hen te laten opvangen?

Als er geen enkele andere mogelijkheid bestaat, is het toegelaten de grens te overschrijden om het kind naar de kinderopvang te brengen. Deze mogelijkheid is niet van toepassing voor een opvang door familieleden en vrienden. Op vertoon van de inschrijving in de kinderopvang is de grensovergang toegestaan.

DIEREN 

Ik heb een dier (paard, schaap …) aan de andere kant van de grens dat dagelijks verzorging nodig heeft. Mag ik nog over de grens? 

Elke niet-essentiële reis naar Nederland is verboden. Als er nog mogelijke verzorgers zijn in Nederland (paard staat bijvoorbeeld in een manege), dan dienen zij de zorg van het dier tijdelijk op zich te nemen. Als je de enige verzorger bent, mag je het dier gaan verzorgen in Nederland. Een schriftelijk document dat de reden van de reis rechtvaardigt, is heel sterk aangeraden (stalovereenkomst, paspoort van het dier …).

GRENSARBEIDERS 

Is grensarbeid nog toegestaan?

Het algemeen geldende principe is dat grensarbeiders bij de uitvoering van hun professionele activiteiten, zowel in essentiële als niet-essentiële sectoren, vlot het Belgisch grondgebied moeten kunnen betreden en terug verlaten om zich naar hun bestemming te begeven.

Grensarbeiders kunnen gebruik maken van de eigen keuzen van transportmiddelen. NIEUW VANAF 4 MEI: Tijdens deze verplaatsing is het toegelaten om boodschappen te doen.

Tijdens het transport op Belgisch grondgebied dienen maximaal de maatregelen van social distancing in acht genomen te worden. De grensarbeiders dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een attest van de werkgever wordt sterk aanbevolen;

Voor de professionele verplaatsingen van werknemers in de vitale beroepen/cruciale sectoren kan op bilateraal vlak tussen België en Nederland gebruik gemaakt worden van een papieren vignet. (zie de vraag hieronder).

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen sinds 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Welke beroepen en sectoren vallen hier onder? 

Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in deze sectoren worden opgehouden bij de grens en kan ook enkel door hen worden gebruikt. Een overzicht vind je hier:  

https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/handelszaken-private-en-publieke-bedrijven-en-diensten-die-noodzakelijk-zijn 

Het vignet downloaden doe je via de website van het Nationaal Crisiscentrum:
https://crisiscentrum.be/nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-cruciaal-beroep-kunnen-sneller-de-grens-met-nederland 

Kan de werknemer een digitale versie van het vignet/werkgeversattest gebruiken om de grens te overschrijden?

Indien de werkgever het vignet/werkgeversattest niet persoonlijk kan overmaken aan de werknemer, moet het worden opgestuurd per post. Als de werknemer om dringende redenen wordt opgeroepen, kan het vignet/werkgeversattest digitaal worden opgestuurd door de werkgever vergezeld van een bewijsstuk ondertekend door de werkgever met zijn telefoonnummer en de naam van de opgeroepen persoon.


Zijn andere professionele verplaatsingen naar België met een beperkte frequentie toegelaten?

Het algemeen geldende principe is dat alle professionele verplaatsingen toegelaten zijn. Men heeft de eigen keuze van transportmiddel Deze personen dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een werkgeversattest of een bedrijfsdocument (bijvoorbeeld bewijs statuut zelfstandige).

ECONOMIE OVER DE GRENZEN HEEN 

Ik moet als zelfstandige activiteiten uitvoeren over de grens. Kan dit nog?   

Ja. Een schriftelijk bewijs is heel sterk aangeraden (offerte, bestelbon, zakelijke overeenkomst …). Dit geldt niet voor individuele werknemers. 

VERVOER/REIZEN 

Mag ik voor het woon-werkverkeer, bijvoorbeeld naar de haven van Antwerpen, vanuit Essen een kortere route via Nederland nemen (bus BASF fietsroute …)? 

Ja, dat is toegelaten, voor zover dit de kortste route is en voor zover je in één trek van en naar je werk rijdt.    

Waarom worden binnenkomende reizigers (trein, bus) niet onmiddellijk op koorts gecontroleerd en in quarantaine geplaatst als ze besmet zijn? 

Alle niet-essentiële reizen naar België zijn verboden. Buitenlanders die naar ons land willen komen maar hier niet moeten zijn, mogen er dus niet in. Het meten van hun koorts heeft dan ook geen zin. Buitenlanders die wel een legitieme reden hebben om het land in te komen, moeten zich aan onze strenge maatregelen houden en mogen enkel strikt noodzakelijke verplaatsingen maken. Dat is ook zo voor Belgen die naar ons land terugkeren. 

Wat met mensen die vastzitten in het buitenland? 

Wie zich op dit ogenblik in het buitenland bevindt, wordt aangeraden om de instructies van de lokale autoriteiten heel nauw op te volgen. Meer informatie vind je op we website van Buitenlandse Zaken:  https://diplomatie.belgium.be/nl 

Kan een student de grens overschrijden om zijn/haar studentenkamer leeg te maken?

Een student kan om deze reden de grens overschrijden onder volgende voorwaarden: één traject (heen en terug), het nemen van de kortste route, alleen of met één iemand wonende onder hetzelfde dak en op vertoon van de studentenkaart (en/of attest van de onderwijsinstelling) en het huurcontract/eigendomsakte. De regels van toepassing in het land van bestemming dienen te allen tijde gerespecteerd te worden. Een overnachting ter plaatse wordt sterk afgeraden. Indien een overnachting toch noodzakelijk is, moeten de personen die de verplaatsing hebben uitgevoerd gedurende 14 dagen zich in thuisisolatie plaatsen na terugkeer.

Is het toegestaan om je arts te raadplegen in een buurland?

Volgens het algemeen geldende principe dient u een arts in eigen land te raadplegen. Als de arts in het bezit van uw medisch dossier zich in een buurland bevindt, dient deze arts u een ondertekend bewijsstuk aan te leveren (per post of digitaal) waarbij blijkt dat het noodzakelijk is om zich naar zijn/haar praktijk te begeven. Aan de grens zal u uw identiteitskaart en dit bewijsstuk moeten voorleggen.

Ik verhuis van België naar Nederland (of omgekeerd). Kan dit nog? 

Een dringende verhuis is toegelaten, mits inachtneming van de opgelegde maatregelen (social distancing …). Een schriftelijk bewijs is heel sterk aangeraden (verhuisdocumenten …). 

Langs waar kunnen mensen vanuit Essen nog naar Nederland en omgekeerd? 

De gemeente heeft alle grensovergangen met de gemeenten Woensdrecht, Roosendaal, Rucphen en Zundert gesloten. Er zijn nog twee gecontroleerde toegangswegen: 

 • de grensovergang aan de Moerkantsebaan / Hollandseweg (Woensdrecht) 
 • de grensovergang aan de Ringweg / Antwerpseweg (Roosendaal) 

De Nederlandse zone voorbij de Ringweg (Antwerpseweg richting Roosendaal) laat geen landbouwverkeer toe. Is de grensovergang aan de Moerkantsebaan nog de enige mogelijkheid?  

Nee, voor het landbouwverkeer voorziet het gemeentebestuur vier extra doorgangen van en naar Nederland via speciale tractorsluizen. De sassen zijn zo geplaatst, dat alleen landbouwvoertuigen er voorbij kunnen. Al het andere wegverkeer blijft strikt verboden en zal er zich bovendien vastrijden.