naar inhoud

25 vragen en antwoorden over de douaneloods

loods

1.Waarom heeft de gemeente de loods gekocht?

De gemeente heeft een aantal jaren geleden de spoorweggronden gekocht, met daarop de goederenloods. Dit gebied kent een strategisch heel gunstige ligging, vlakbij het station en domein Hemelrijk. Ondertussen kon de cyclocross naar daar verhuizen en werden er al volkstuintjes ingericht. De gemeente heeft deze gronden gekocht omdat een ontwikkeling van deze gronden veel maatschappelijk nut zal hebben voor Essen. Een beetje te vergelijken met de aankopen die de gemeente vroeger heeft gedaan en nu heel nuttig zijn zoals het Sportpark, de Kiekenhoeve en de Wildertse Duintjes. 

 

2.Wordt er nog iets gedaan met de wildernis aan de voet van de viaduct aan de Moerkantsebaan?

Die grond was niet te koop en was ook niet van de NMBS. Deze grond is van het ministerie van Financiën. We hebben daarmee al gesprekken gevoerd, maar het lijkt erop dat het ministerie de grond wil verkopen aan de hoogst biedende. De gemeente heeft een stevige vinger in de pap wat daarna met de grond zal gebeuren. Immers, er moet een bestemmingswijziging gebeuren, en dat is de bevoegdheid van het gemeentebestuur.

 

3.Wat is het toekomstbeeld van de Goederenloods en de grond eromheen?

Het gebied zal een visitekaartje zijn voor Essen, iets waar we allemaal fier op zullen zijn. Er zal constant veel volk rondlopen, om er te werken, om er een tuintje te verbouwen, om een terrasje te doen, om naar de cyclocross te kijken of om te genieten van een barbecue of een muziekoptreden. Je zal er kunnen komen via de trein, met een nieuwe passerelle over de sporen, of via de Hemelrijk. De monumentale loods, gebouwd in 1902, zal prachtig gerestaureerd zijn. Duizenden mensen van buiten Essen zullen elk jaar daarvoor naar onze gemeente komen.    

 

4.Kunnen we die loods niet gewoon afbreken?

Neen. Dat is verboden omdat het een monument is. We zijn ook verplicht om het gebouw te restaureren. Indien wij dat niet doen, dan zal het Vlaams Gewest dat zelf doen op onze kosten.

 

5.Staat de loods niet op instorten?

Neen, zeker niet. De loods is in 1902 gebouwd met heel goede en dure materialen. Het stalen gebinte is nog in goede staat. De constructie is dus nog heel degelijk. Wel is het dak helemaal kapot, zitten de ornamenten los enzovoort.  

 

6.Wat willen we eigenlijk doen met de loods?

We willen in zee gaan met een private partner die activiteiten ontwikkelt in de loods, en daarvoor een concessievergoeding betaalt aan de gemeente. De activiteiten moeten ook ten goede komen aan de Essense gemeenschap. Dat laatste kan in vele vormen: ter beschikking stellen van een vergaderzaal, toeristische input, enz. Een ambachtelijke brouwerij zou er bijvoorbeeld mooi in passen, maar ook andere ideeën kunnen gerealiseerd worden. We hebben al vele gesprekken gevoerd met bedrijven en mensen die er in willen investeren. Binnenkort starten we met een tweede 'open oproep' zodat alle ideeën nadien met elkaar kunnen vergeleken worden.

 

7.Een tweede Kadans? 

Sommige Essenaren zouden graag zien dat de loods wordt omgevormd tot een cultuurtempel, een soort Essense 'Kadans'. Dat zal echter moeilijk gaan. De goederenloods is immers een monument en moet daarom gerestaureerd worden. Dat wil zeggen terug in de oorspronkelijke toestand gebracht worden. Binnenin moet de loskade zichtbaar blijven, de stalen poorten moeten er terug komen, enzovoort. Dat heeft tot gevolg dat puur bouwtechnisch het moeilijk is om de grote hal tijdens de winter op kamertemperatuur te brengen. Zo zijn er nogal wat beperkingen in de bouw, en dus ook in de toekomstige functie die het gebouw krijgt. Ook al wordt het gros door Vlaanderen betaald, toch moeten we opletten dat de exploitatie op zichzelf geen geld gaat kosten. Integendeel. Eigenlijk moet de exploitatie opbrengen, en met dat geld kan de gemeente investeren in de buitenomgeving waar Essenaren kunnen komen barbecuen of komen genieten van een evenement. We moeten zoeken naar andere mogelijkheden om in Essen een volwaardige cultuurzaal op te richten.  

 

8.Eerste restaureren, en dan beslissen over wat ermee gaat gebeuren? Is dat niet verkeerd?

Idealiter hangen die samen, of weet je wie wat met de loods gaat doen alvorens je gaat restaureren. Maar langs de andere kant gaat het over de restauratie van grotendeels de buitenkanten. Je kan in de toekomst dus nog van alles doen met de loods. Wanneer een nieuwe invulling achteraf mislukt, is dat dus geen ramp. Bovendien is het niet gemakkelijk om private partners aan te trekken als deze nog niet zeker zijn van de restauratie en van de timing ervan. Dat euvel hebben we nu weggewerkt. 

 

9.Hoeveel gaat de restauratie kosten?

De restauratiewerken van de loods worden geraamd op 4.685.343,83 euro. Voor de buitenaanleg (parkings …) moet ook nog budget voorzien worden. Op termijn moet er een fiets- en wandelbrug komen vanuit het station naar de goederenloods. We hebben reeds een toezegging van de NMBS dat ze daaraan zal meebetalen, maar de precieze kostprijs en verdeling van waar de centen komen, moet verder uitgewerkt worden.  

 

10.Moet dat eigenlijk zoveel kosten?

Vlaanderen heeft een aantal jaren geleden het gebouw erkend als monument. Dat heeft tot gevolg dat het gebouw verplicht moet gerestaureerd worden, en dat de restauratie minutieus en volgens de regels van de kunst moet gebeuren. Dat kost veel geld. Anderzijds heeft deze erkenning ook tot gevolg dat Vlaanderen mee betaalt aan de restauratie.    

 

11.Het zwembad sluiten en nu dit?

Het zwembad was versleten. Een nieuw zwembad bouwen, kost minstens 5,5 miljoen euro. Daarbij komt dan nog eens een exploitatiekost van een kleine 400.000 euro per jaar. Bouwsubsidies waren een aantal jaren geleden niet voor handen, en in de omliggende gemeenten zijn er vele zwembaden beschikbaar. De Essenaren krijgen trouwens nu een subsidie wanneer zij elders gaan zwemmen, en ook het busvervoer voor de scholen wordt door de gemeente betaald. Het zwembad en dit project van de goederenloods mogen dan ook niet gekoppeld worden. Het gaat om dossiers die totaal verschillend zijn.    

 

12.Wie gaat dat betalen?

Voor een gemeente van 19.000 inwoners is het een hele opgave om zo’n groot project in haar eentje uit te werken en te betalen. Daarom heeft Essen ervoor gekozen om in zee te gaan met de vzw Kempens Landschap. Kempens Landschap en het gemeentebestuur hebben samen al veel energie gestoken in het project, met het doel om de goederenloods te restaureren, een nieuwe en rendabele bestemming te vinden én subsidies te zoeken. Door het gros van de werken te laten subsidiëren, wordt het monument niet gerestaureerd op kosten van de 19.000 Essenaren, maar worden de kosten verspreid over 6 miljoen Vlamingen. De inwoners van alle 308 Vlaamse gemeenten betalen dus mee aan de restauratie van de loods. Meer nog: ook de Europese Unie heeft alvast 314.500 euro toegezegd.

Concreet zijn nu de volgende subsidies binnen:

  • provincie Antwerpen: € 125.800;
  • Europa: € 314.500;
  • Vlaanderen (onderzoekspremie en restauratiesubsidie samen): € 3.387.189,25

 

13.Een enorme subsidiebedrag, kan dat nog beter geduid worden?

3.827.489,25 euro, dat is meer dan 154 miljoen frank, en meer dan 200 euro per Essenaar!  

 

14.Wat heeft de gemeente al gedaan in dit dossier?

Samen met de vzw Kempens Landschap heeft het gemeentebestuur al een heel traject in dit dossier afgelegd. Een gespecialiseerd architectenkantoor (aNNo uit Gent) werd aangesteld om het dossier technisch voor te bereiden. Met de Vlaamse overheid werden talloze besprekingen gevoerd, zodat in eerste instantie door Vlaanderen een beheersplan kon goedgekeurd worden. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om een subsidie te verkrijgen. Nu is dus de subsidie goedgekeurd. Maar eveneens hebben we een subsidiedossier bij Europa ingediend, voor het toepassen van innovatieve energietechnieken in het gebouw. Een studiebureau en de Universiteit Antwerpen hebben elk alvast voorontwerpen gemaakt voor de buitenomgeving. Voor de herbestemming van de loods, heeft de gemeente en het Kempens Landschap al vele besprekingen gevoerd met geïnteresseerde partners. Hierin is nog geen knoop doorgehakt. Wel weten we dat enkele partners interessante en realistische plannen hebben. Een nieuwe “open oproep” zal binnenkort gelanceerd worden zodat elke geïnteresseerde partij op voet van gelijkheid haar plannen kan indienen.  

 

15.Wat is Kempens Landschap?

De vzw Kempens Landschap is een organisatie onder de vleugels van de provincie Antwerpen, en waarvan ook het merendeel van de Antwerpse gemeenten lid van zijn. De organisatie is vermaard voor haar slagkracht en expertise om versnippering van landschappen tegen te gaan en monumenten te restaureren en een nieuwe bestemming te geven. Een bekend voorbeeld is Wortel-Kolonie. De gemeente Essen werkt graag samen met het Kempens Landschap. In het verleden heeft de goede samenwerking al geresulteerd in de aankoop en openstelling van het kloosterdomein van de Redemptoristen.    

 

16.Dit project wordt een voorbeeld voor heel Europa, waarom?

Europa geeft subsidies aan Essen, voor een welbepaalde reden. In de nok van het dak liggen lichtdoorlatende panelen. Welnu, die zullen vervangen worden door zonnepanelen die volledig transparant zijn. Binnen in de loods zal je dus die lichtstraat zien, maar in feite zijn dat zonnepanelen die elektriciteit opwekken! Dat is heel innoverend, en zal daarom een demonstratieproject zijn voor andere monumenten die duurzaam verwarmd zullen worden.     

 

17.Kan de gemeente geen subsidies aanvragen voor andere dingen?

Niet voor alle projecten bestaan er subsidies. Maar daar waar mogelijk lobbyen we om subsidies naar Essen te krijgen. Een goed voorbeeld is de oprichting van de nieuwe turnhal. Maar verder werken we natuurlijk hard met onze eigen middelen, die voortkomen uit de personenbelasting en de onroerende voorheffing die de Essenaren betalen. Daarmee investeren we vooral in de verkeersveiligheid. Daarin hebben we de voorbije jaren mooie stappen voorwaarts gezet. Denken we maar aan het fietspad langs de Moerkantsebaan en de Nieuwmoersesteenweg. Maar ook andere investeringen zijn zichtbaar, zoals de nieuwe sporthal en het nieuwe Lokaal Dienstencentrum.   

 

18.Gaat de cyclocross nog wel kunnen plaatsvinden in de toekomst?

Zeker en vast! Het is de bedoeling dat er in de toekomst veel volk komt naar deze plek, onder andere voor evenementen. De Internationale Cyclocross, een prachtige organisatie van de Molenheidevrienden, heeft daar zijn stek en kan die daar houden! 

 

19.Het project gaat geld opbrengen, hoezo?

Op termijn zal het project een economische input geven aan Essen. Er zullen jobs gecreëerd worden, de uitbating levert een vergoeding op voor de gemeente waarmee deze weer andere investeringen kan doen, en er zullen mensen van ver buiten Essen afkomen om hier te verteren.

 

20.Gaan daar mensen op afkomen?

Daar geloven we in! Mensen kunnen met de trein komen, en voor Nederlanders is het in feite de “Poort naar België”. Met een attractieve bestemming zullen er vast en zeker vele mensen van ver weg naar Essen komen en hier hun geld spenderen. Zoals dat vandaag al kan in de Kiekenhoeve, het Karrenmuseum, de Bakkersmolen, de Bosrust enzovoort. Essen wordt meer en meer bekend als gezellige bestemming. Dat hebben we onlangs nog gezien tijdens de vakantiemaanden, met de avondmarkt, de Binckbank Tour, de Ambachtendagen ...

 

21.De goederenloods is dus een onderdeel van iets nog groter?

Ja. Het heeft een strategische ligging, omdat het vlakbij een station ligt, én vlakbij het Sportpark, de Kiekenhoeve, Karrenmuseum, kortom de “erfgoedsite”. Die moeten we met elkaar verbinden via wandelpaden, enz. Mensen van Essen en van buiten Essen moeten graag naar daar komen, om daar vanalles te kunnen doen, te kunnen ontspannen, te eten, kortom: te genieten. Essen moet een gemeente zijn waar je kan genieten!     

 

22.Hoort het stationsgebouw daar ook bij?

Dat zou toch moeten. Het mooie stationsgebouw is vandaag eigenlijk veel te groot om enkel als station dienst te doen. We zijn in gesprek met de NMBS om te kijken wat er nog allemaal mee kan gebeuren. Dat zou een goede zaak zijn voor de hele stationsbuurt. Vandaag de dag zijn er al gevorderde gesprekken om een politiekantoor te vestigen in het stationsgebouw. En volgend jaar zullen de fietsenstallingen met camera’s beveiligd worden. Maar waarom niet verder gaan, en bv. kantoorruimtes creëren in het gebouw? Omgekeerd zal het Rangeerstation ook dienst doen voor het station. In de buurt van de goederenloods komen later immers parkeerplaatsen die in verbinding staan met de sporen. Zo wordt de parking en de buurt van de Handelsstraat ontlast.

 

23.Kunnen we eigenlijk een kijkje nemen binnenin de loods?

Dat mag niet. De verzekeringsmaatschappij eist dat elke bezoeker een helm op heeft, en van de Vlaamse overheid moet het gebouw afgesloten zijn om bv. vandalisme tegen te gaan. Nog even afwachten dus, of naar de foto’s kijken die her en der al verschenen zijn.

 

24.Worden de Essenaren van het verdere verloop op de hoogte gehouden?

Uiteraard, het is immers een schitterend project, van en voor de Essenaren. Nu het geld er is, zal het project in sneltreinvaart vooruit gaan. Het is belangrijk dat de Essenaren betrokken zijn en mee uitkijken naar het eindresultaat. Daarom zal er geregeld over gecommuniceerd worden op www.essen.be/douaneloods.  

 

25.Wanneer gaan we ervan kunnen genieten?  

De werken kunnen waarschijnlijk in het voorjaar van 2018 starten. De restauratie moet dan in 2019 afgerond worden. Tegelijk moeten we ook de buitenomgeving gaan aanpakken. De passerelle boven de sporen gaat een project van iets langere adem zijn, omdat daar natuurlijk de NMBS en Infrabel bij betrokken zijn en daarvoor een apart budget voorzien moet worden. We hopen dus dat de Essenaren ten laatste in 2020 van het project kunnen komen genieten. Maar ook de volgende jaren zal er dus verder aan gewerkt worden!    

Openingsuren

Technische dienst

  • maandagGesloten - Paasmaandag
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdagGesloten

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 48
e-mail
openbarewerken@essen.be