naar inhoud

Gemeentelijke activeringsheffing

Activeringsheffing

Vragen over de activeringsheffing?

Neem contact op met de dienst Financiën via financien@essen.be of 03 670 01 35.

Vanaf 1 januari 2015 geldt in Essen een belasting op onbebouwde kavels en onbebouwde bouwgronden. Met de maatregel wil de gemeente ‘slapende’ gronden activeren.

Sinds 2016 is een aangepast reglement van toepassing:

 • In geval van mede-eigendom is iedere mede-eigenaar belastingplichtig voor zijn wettelijk deel.
 • De activeringsheffing wordt niet geheven op de onbebouwde bouwgronden of onbebouwde kavels die toebehoren aan dezelfde eigenaar als deze van de aanpalende bebouwde bouwgrond of kavel. Deze ontheffing geldt slechts voor een cumulatieve straatbreedte van ten hoogste 30 meter, waarbij de bebouwde bouwgrond of kavel niet meegerekend wordt.

Wie moet de heffing betalen?

Elke persoon (natuurlijk persoon, rechtspersoon, erfpachter of opstalhouder) die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een onbebouwd perceel. In geval van mede-eigendom is iedere mede-eigenaar belastingplichtig voor zijn wettelijk deel.

Berekening van de belasting

Het tarief van de activeringsheffing bedraagt 12,50 euro (geïndexeerd bedrag 2017 = 13,56 euro) per strekkende meter van de onbebouwde bouwgrond langs de voorliggende weg. Anders gezegd: de straatbreedte aan de voorzijde. Voor hoekpercelen geldt een andere berekening.

Elk gedeelte van een meter wordt als een volle meter beschouwd. De minimale heffing per onbebouwd perceel bedraagt 125,00 euro (geïndexeerd bedrag 2017 = 135,60 euro). De heffing wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer.

Wie is vrijgesteld?

In bepaalde situaties ben je als eigenaar vrijgesteld van de activeringsheffing:

 • Eigenaars van één enkele onbebouwde bouwgrond in woongebied, zonder enig ander onroerend goed in België of het buitenland.

 • Bouwheren of verkavelaars onder bepaalde voorwaarden (sociaal woonaanbod ...).

 • Ouders met kinderen jonger dan 30 jaar, al dan niet ten laste. De vrijstelling is beperkt tot één onbebouwd perceel per kind. Het kind mag nog geen volle drie jaar een bouwgrond of woning in volle eigendom hebben.

 • Houders van een verleende verkavelingsvergunning voor een periode van vijf jaar.

 • De activeringsheffing wordt onder meer niet geheven op gronden die:
  - toebehoren aan dezelfde eigenaar als deze van de aanpalende bebouwde eigendom; De vrijstelling geldt alleen voor een straatbreedte van ten hoogste 30 meter. De bebouwde bouwgrond of kavel wordt hierbij niet meegerekend;
  - behoren tot de zone aangeduid als verblijfsrecreatie of woonbos;
  - tijdens het belastingjaar niet voor bebouwing kunnen worden bestemd.

Je kan een vrijstelling krijgen als je één kavel/bouwgrond hebt en geen enkel ander eigendom in België en het buitenland. Je moet als bewijs dan een eigendomsattest/eigendomsbewijs overhandigen aan de gemeente. Dat attest of bewijs kan je aanvragen via het registratiekantoor voor de gemeente Essen in Antwerpen. Bij de aanvraag moet je duidelijk de contactgegevens en identiteitsgegevens vermelden (volledige naam, adres en rijksregisternummer). Onder 'downloads' vind je het formulier waarmee je het attest kan aanvragen. Dat formulier stuur je per post, mail of fax je naar onderstaande contactgegevens:

Registratiekantoor voor de gemeente Essen
Italiëlei 4, bus 3
2000 Antwerpen

T 0257 557 70
F 0257 971 55
e-mail: rzsj.registratie.antwerpen2@minfin.fed.be

Je kan ook een schermafdruk nemen van uw onroerende goederen op: https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/welcome

Veelgestelde vragen over de activeringsheffing

 1. Kan ik een vrijstelling krijgen voor mijn naastliggend perceel?
 • De activeringsheffing wordt niet geheven op de onbebouwde bouwgronden of onbebouwde kavels die toebehoren aan dezelfde eigenaar als deze van de aanpalende bebouwde bouwgrond of kavel. Deze ontheffing geldt slechts voor een cumulatieve straatbreedte van ten hoogste 30 meter, waarbij de bebouwde bouwgrond of kavel niet meegerekend wordt.

       2. Wat als er meerdere eigenaars zijn?

 • In geval van mede-eigendom is iedere mede-eigenaar belastingplichtig voor zijn wettelijk deel.
 • Als een mede-eigenaar recht heeft op een vrijstelling, dan kan die verkregen worden enkel voor zijn/haar gedeelte in het eigendom. Het kan dus zijn dat een aantal mede-eigenaars een vrijstelling kan aanvragen en een aantal van hen niet.
 • Het aanslagbiljet van de heffing zelf zal naar alle mede-eigenaars verstuurd worden.

       3. Welke bewijsmiddelen zijn er nodig?

 • Als je één enkele onbebouwde kavel/bouwgrond hebt, dan moet je een eigendomsbewijs aanleveren (zie coördinaten hierboven).
 • Als je een vrijstelling wenst aan te vragen voor de kinderen, dan moet je de volgende stukken aanleveren:
  * Bewijs van gezinssamenstelling; die kan je afhalen bij de dienst bevolking op de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Voor de inwoners van Essen maken we zelf een bewijs van gezinssamenstelling aan.
  * Als je kind tussen 21 en 30 jaar is, dan moet je bijkomend een bewijs van eigendom aanleveren (zie boven bewijs met één enkele onbebouwde kavel/bouwgrond)
 • Ingevolge pacht
  Hier is de pachtwet van toepassing. Je kan dit aantonen via alle middelen, onder meer via de identiteitsgegevens en het ondernemingsnummer van de pachter. 
 • Verkavelaars
  Kopie verkavelingsvergunning, verkavelingsakte of verkavelingsattest.

       4. Wat als de lengte van het perceel langs de weg niet correct is op het aangifteformulier?

 • Dat moet je aantonen met een opmetingsplan van een landmeter.

 

Concrete voorbeelden

 1. Jan en Frieda wonen samen met hun kinderen Arne (16) en Saskia (14) in de Beliestraat. Het echtpaar bezit nog twee onbebouwde percelen in de Postbaan. Arne en Saskia hebben zelf geen bouwgrond.
  Vrijgesteld? JA
  Jan en Frieda hebben twee kinderen jonger dan 30 jaar. De kinderen hebben geen eigendom.

 2. Jos en Maria wonen in de Schelpheuvelstraat. Hun enige zoon Marc is 45 jaar. Marc woont met zijn gezin al meer dan 3 jaar in een eigen woning in het woonbos. Jos en Maria bezitten een onbebouwd perceel. .
  Vrijgesteld? NEE
  Zoon Marc is ouder dan 30 en zelf eigenaar van een woning in volle eigendom.

 3. Stef en Pieter bezitten samen een woning in de Sint-Jansstraat. Links en rechts van hun bebouwde bouwgrond bezitten zij ook twee aanpalende onbebouwde percelen. Het perceel links heeft een straatbreedte van 15 meter. Het perceel rechts heeft een straatbreedte van 20 meter.
  Vrijgesteld? JA, gedeeltelijk.
  Stef en Pieter krijgen een vrijstelling voor 30 meter, de overige 5 meter wordt belast.

 

Meer info

Dienst Financiën
financien@essen.be 
03 670 01 35