naar inhoud

Activeringsheffing - GR 20221220 Publ 20230106

Activeringsheffing

Wie moet de heffing betalen?

Vanaf 1 januari 2015 geldt in Essen een belasting op onbebouwde kavels en onbebouwde bouwgronden. Met de maatregel wil de gemeente ‘slapende’ gronden activeren. Elke persoon (natuurlijk persoon, rechtspersoon, erfpachter of opstalhouder) die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een onbebouwd perceel, moet jaarlijks de activeringsheffing betalen. In geval van mede-eigendom is iedere mede-eigenaar belastingplichtig voor zijn wettelijk deel.

Berekening van de belasting

Het tarief van de activeringsheffing wordt berekend per strekkende meter van de onbebouwde bouwgrond langs de voorliggende weg. Anders gezegd: de straatbreedte aan de voorzijde. Voor hoekpercelen geldt een andere berekening. Elk gedeelte van een meter wordt als een volle meter beschouwd. De minimale heffing per onbebouwd perceel bedraagt 125 euro. De heffing wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de ABEX-index (basis november 2008). De index volgt de evolutie van de kosten voor het bouwen van een woning.

Aangifteplicht

Het gemeentelijke register onbebouwde percelen (ROP) brengt de actuele en beschikbare onbebouwde gronden in Essen in kaart. Belastingplichtige eigenaars ontvangen van het gemeentebestuur een aangifteformulier. Dit formulier bezorg je, behoorlijk ingevuld en ondertekend, terug aan de dienst Financiën. De aangifte blijft geldig tot de herroeping ervan door de belastingplichtige. Wijzigingen aan je aangifte dien je eveneens aan de dienst Financiën te melden.

Wie is vrijgesteld?

In bepaalde situaties ben je als eigenaar vrijgesteld van de activeringsheffing:

 • Eigenaars van één enkele onbebouwde bouwgrond in woongebied, zonder enig ander onroerend goed in België of het buitenland.
 • Bouwheren of verkavelaars onder bepaalde voorwaarden (sociaal woonaanbod ...).
 • Ouders met kinderen jonger dan 30 jaar, al dan niet ten laste. De vrijstelling is beperkt tot één onbebouwd perceel per kind. Het kind mag nog geen volle drie jaar een bouwgrond of woning in volle eigendom hebben.
 • Houders van een verleende verkavelings-vergunning voor een periode van vijf jaar.
  De activeringsheffing wordt onder meer niet geheven op gronden die:
  - toebehoren aan dezelfde eigenaar als deze van de aanpalende bebouwde eigendom. De vrijstelling geldt alleen voor een cumulatieve straatbreedte van ten hoogste 30 meter. De bebouwde bouwgrond of kavel wordt hierbij niet meegerekend;
  - behoren tot de zone aangeduid als verblijfsrecreatie of woonbos;
  - tijdens het belastingjaar niet voor bebouwing kunnen worden bestemd.