naar inhoud

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning stuwen in Stappersven

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat bij de Vlaamse Regering een beroepschrift werd ingediend tegen de vergunning met voorwaarden d.d. 28-04-2022, afgeleverd door de Deputatie van de provincie Antwerpen aan Natuurpunt Beheer.

Het gaat om het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, met name voor
het plaatsen van stuwen in het Stappersven, gelegen te Essen en te Kalmthout. De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen te Kalmthout, afdeling 1, sectie B nrs. 488F, 490A, 493, 494, 498/2 B en te Essen, afdeling 2 sectie D nrs. 754B.

De Vlaamse Regering heeft op 04-11-2022 besloten om een vergunning met voorwaarden te verlenen. Deze beslissing ligt ter inzage bij de Omgevingsbalie in het gemeentehuis te Essen, Heuvelplein 23.

BEROEP

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen zult ondervinden van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de toekenning van de omgevingsvergunning. U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
Ellips-gebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit binnen een vervaltermijn van 45 dagen.

U dient een beroep in bij de Raad en dat op straffe van onontvankelijkheid. Het verzoekschrift dient in vijfvoud te worden ingediend, namelijk één origineel en 4 afschriften (kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partijen in voorkomend geval en aan de begunstigde van het vergunningsbesluit.

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;
  2. het Vlaamse Gewest en het adres van het Vlaams Gewest als verweerder;
  3. het voorwerp van het beroep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging.
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift moet u het bewijs bezorgen dat een overschrijvingsopdracht is gegeven of dat een storting is uitgevoerd tot betaling van het rolrecht.

De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen).

10 november ’22 (do)
Nieuwsoverzicht

Ruimtelijke Ordening

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be