naar inhoud

Bekendmaking beslissing in beroep deputatie: Moerkantsebaan 317

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat Kris Willemsem, wonende te 2910 Essen, Nolsebaan 25, bij de deputatie een beroepschrift heeft ingediend tegen de weigering van het schepencollege.

dd. 2 oktober 2019 voor het herbouwen van een woning na afbraak van de bestaande woning en het behouden van een magazijn.

Internnummer: OV 385/SVG
Projectnummer Omgevingsloket: OMV_2019069370
Uitspraak beroep deputatie: 27-02-2020


De deputatie heeft op 27 februari 2020 besloten de vergunning te verlenen onder voorwaarden, overeenkomstig de voorgebrachte plannen van 24 mei 2019 en de in beroep gewijzigde plannen van 7 november 2019.

De aanvraag heeft als adres Moerkantsebaan 317 te 2910 Essen en is kadastraal gekend als afdeling 3 sectie A nr. 319/B2 en nr. 319/F2.

BEROEP

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen zult ondervinden van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
Ellips-gebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit binnen een vervaltermijn van 45 dagen.

U dient een beroep in bij de Raad en dat op straffe van onontvankelijkheid. Het verzoekschrift dient in vijfvoud te worden ingediend, namelijk één origineel en 4 afschriften (kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partijen in voorkomend geval aan de begunstigde (vergunninghouder) van de vergunning.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging.
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet ontvankelijk verklaard.

De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Namens het college van burgemeester en schepenen
Ivan Kockx algemeen directeur
Gaston Van Tichelt burgemeester

27 maart ’20 (vr)
Nieuwsoverzicht

Ruimtelijke Ordening

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be