naar inhoud

Bekendmaking beslissing in beroep deputatie: Kerkstraat 20

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat Mohamed Ajroud, wonende te 2910 Essen, Kerkstraat 20, bij de deputatie een beroepschrift heeft ingediend tegen de voorwaardelijke vergunning van het schepencollege dd. 23 oktober 2019 voor het bouwen van een bergruimte.

Internnummer: OV 454/SVG
Projectnummer Omgevingsloket: OMV_2019098535
Uitspraak beroep deputatie: 16-01-2020

De deputatie heeft op 16 januari 2020 besloten de vergunning te verlenen onder voorwaarden.
De aanvraag heeft als adres Kerkstraat 20 te 2910 Essen en is kadastraal gekend als afdeling 2 sectie D nr. 302/T4.


BEROEP

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen zult ondervinden van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
Ellips-gebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit binnen een vervaltermijn van 45 dagen.

U dient een beroep in bij de Raad en dat op straffe van onontvankelijkheid. Het verzoekschrift dient in vijfvoud te worden ingediend, namelijk één origineel en 4 afschriften (kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partijen in voorkomend geval aan de begunstigde (vergunninghouder) van de vergunning.

U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging.
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen.

Namens het college van burgemeester en schepenen
Ivan Kockx                                                Gaston Van Tichelt
algemeen directeur                                    burgemeester

07 februari ’20 (vr)
Nieuwsoverzicht

Ruimtelijke Ordening

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be