naar inhoud

Storm en rukwinden tussen 9 en 15 maart 2019 erkend als ramp

De Vlaamse Regering heeft op 13 december 2019 de storm en rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 op het grondgebied van 85 gemeenten als algemene ramp erkend. De deadline voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming is 31/03/2020.

De gemeente Essen werd opgenomen in het geografisch gebied van de ramp. 

 • De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming is vastgelegd op 31 maart 2020.
   
 • Aanvragen voor het bekomen van een tegemoetkoming vanwege het Vlaams Rampenfonds worden bij voorkeur digitaal ingediend via E-loket van het Vlaams Rampenfonds https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen. Dit biedt voor getroffenen de zekerheid dat hun aanvraag correct en volledig werd ingediend.
 • Bijkomende informatie kan u aantreffen op de website van het Vlaams Rampenfonds https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds. Bijkomende inlichtingen zijn eveneens verkrijgbaar bij het Vlaams Rampenfonds (02/553.50.10 - rampenfonds@vlaanderen.be).
   
 • In iedere woningverzekering (brand en eenvoudige risico’s) is de dekking tegen natuurrampen verplicht opgenomen. Deze verzekering geldt ook voor schade aangericht door storm- en rukwinden.  Het Vlaams Rampenfonds komt niet tussen voor verzekerbare schade in het kader van deze dekking.  Wie schade geleden heeft doet er goed aan om zijn verzekeraar te contacteren.
   
 • Het Vlaams Rampenfonds komt enkel nog tussen voor:
  - goederen die geen eenvoudig risico vormen;
  - goederen die van verzekeringsdekking uitgesloten zijn, met name:
            - de niet-binnengehaalde oogsten;
             - de levende veestapel buiten het gebouw;
             - de bodem;
             - de teelten;
             - de bosaanplantingen; 

  - goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (personen afhankelijk van een leefloon of een gelijkwaardige uitkering);

  - openbare domeingoederen.
07 januari ’20 (di)
Nieuwsoverzicht