naar inhoud

Kennisgeving beschikking Mepavex Logistics Bergen Op Zoom

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Mepavex Logistics BV. De aanvraag betreft een aanvraag voor de activiteit 'Groupage' in Noordland 8, gelegen aan Blankenweg 11 te Bergen Op Zoom.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.


De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 november 2019 tot
en met 06 januari 2020 ter inzage bij de gemeente Bergen op Zoom. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer T. de Rijk, telefoon (013) 206 03 06. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite www.brabant.nl.


Tegen de beschikking kan tot en met 06 januari 2020 beroep worden ingesteld door de
belanghebbenden die:

  • zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen;
  • het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de
    ontwerpbeschikkingen zijn aangebracht;
  • redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over
    de ontwerpbeschikkingen.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u
beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het
beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-
Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet
worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125,
5200 MA 's-Hertogenbosch.


De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn.
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het
besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.
Aan deze procedure is het kenmerk 19070107 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit
kenmerk te vermelden.


Tilburg, november 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)
· Bergen op Zoom
· Essen (B)
· Kalmthout (B)

29 november ’19 (vr)
Nieuwsoverzicht