naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking - beslissing omgevingsvergunning: rooien treurwilg Nieuw Hoef 5

Sabine en Alex Nelen - Timmer hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over het rooien van een treurwilg. De aanvraag heeft als adres Nieuw Hoef 5, kadastraal gekend als Essen, afdeling 2 sectie D nr. 243D.

het college van burgemeester en schepenen heeft op 4-04-2018 besloten om de omgevingsvergunning te verlenen.

De beslissing ligt ter inzage bij de omgevingsbalie in het gemeentehuis te Essen, Heuvelplein 23. U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen zult ondervinden van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief naar de deputatie van de provincie Antwerpen te Koningin Elisabethlei 22 te Antwerpen. U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be 

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende :

  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de volgende referentie : OMV_2018011582 / SVN;
  • de redenen waarom u beroep aantekent en een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 van het omgevingsfonds met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018011582” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Ivan Kockx, gemeentesecretaris
Gaston Van Tichelt, burgemeester

11 april ’18 (wo)
Nieuwsoverzicht

Ruimtelijke Ordening

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be